Jingo de Lunch

Jingo de Lunch – Rockband seit 1987…

https://de.wikipedia.org/wiki/Jingo_de_Lunch